Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van mooiismooi en op alle met mooiismooi aangegane overeenkomsten.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Mooiismooi behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4
Door het gebruik van de internetsite www.mooiismooi.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van mooiismooi zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
Mooiismooi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en mooiismooi komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

2.4
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Mooiismooi garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door mooiismooi vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief BTW. en excl. verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Betaling vooraf; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op bankrekeningnummer 465618936 Ten name van Mevr L.Boddendijk-Westra, onder vermelding van het bestelnummer.Artikel 4 Levering en verzending
4.1
Mooiismooi heeft de meeste artikelen zelfgemaakt en dit geval kan het zo zijn dat het gewenste artikel niet leverbaar is en/of op verzoek  gemaakt moet worden. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

Bij afhalen ( uitsluitend op afspraak) worden de artikelen geleverd nadat contante betaling heeft plaatsgevonden.

De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

4.2
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan mooiismooi is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan mooiismooi zijn voor rekening van de klant en moeten voldoende gefrankeerd geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1
Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, door te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft mooiismooi de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3
Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen 10 werkdagen na aflevering aan mooiismooi te retourneren. Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail aan ons meld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van retourzenden zijn voor rekening van de klant.

6.4
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het artikel 6.3, dan zal mooiismooi zorgdragen voor terugbetaling binnen 14 dagen van het bedrag dat voor artikelen door de klant is betaald.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat mooiismooi tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.

7.2
Mooiismooi is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant mooiismooi. Mooiismooi is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien mooiismooi, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de faktuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is mooiismooi niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden mooiismooi vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

9.2
Mooiismooi neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9.3
Mooiismooi verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder
11.1
Mooiismooi is een aktivteit van L.Boddendijk-Westra en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Alkmaar onder kvk-nummer  58185593

mooiismooi

Beethovensingel 8

1817 HK Alkmaar

21 juni 2013

 

  • Post NL
© 2013 - 2018 mooiismooi | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel